Η PFC – Professional Facilities Cleaning, με στρατηγικό προσανατολισμό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθαρισμού & υγιεινής, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η συνεχής βελτίωση, η αυξανόμενη κανονιστική συμμόρφωση, ο συνδυασμός άριστα εξειδικευμένου προσωπικού με άρτιο τεχνικό εξοπλισμό και η χρήση υλικών και μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, συνιστούν τα βασικά μέσα για την επίτευξη του στόχου μας.

Η αμεσότητα και η συνέπεια στην παράδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων χαρακτηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών μας και αποτελούν τον κεντρικό άξονα της λειτουργίας μας.

Πιστεύουμε ότι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού & υγιεινής, που έχουν σχεδιασθεί σε συνεργασία με τον πελάτη και οι άριστες σχέσεις, αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη των στόχων και τελικά της σταθερής προτίμησης των πελατών.

Με αφοσίωση στο αρχές και τις αξίες μας, πρωταρχικοί στόχοι  και δεσμεύσεις  της  εταιρείας είναι:

  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
  • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
  • Η συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.
  • Η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως δεδομένων και πληροφοριών  που δύναται να περιέλθουν σε γνώση μας κατά την συνεργασία μας με τους πελάτες ή τους εξωτερικούς παρόχους μας, καθώς και η διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα.
  • Η προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
  • Η παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωση του όλου Συστήματος.

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας  σε συνεργασία με τα στελέχη της  PFC – Professional Facilities Cleaning εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της.

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Ο Διαχειριστής

01/09/2021