1. Εισαγωγή

Η εταιρεία PROFESSIONAL FACILITIES CLEANING E.E. έχοντας επιδείξει σημαντική έμπρακτη δέσμευση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κατά τρόπο νομικά και ηθικά ακέραιο, αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, που αποτελούν απειλή για την ισότητα ευκαιριών, είναι απαράδεκτες και ασύμβατες με την αξιοπρεπή εργασία, επηρεάζουν την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική υγεία και αξιοπρέπεια του ατόμου, και απειλούν τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Σκοπός της παρούσης Πολιτικής είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία.

 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021, δηλαδή εφαρμόζεται σε οιονδήποτε απασχολείται στην εταιρεία, ανεξαρτήτως του ειδικότερου πλαισίου συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Όλων των εργαζομένων, ακόμα και αυτών που η σχέση εργασίας έχει λήξει.
 • Συνεργατών.
 • Εργολάβων, υπεργολάβων και παρόχων υπηρεσιών
 • Συμβούλων
 • Επισκεπτών
 • Ατόμων που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων.
 • Εθελοντών
 • Ατόμων που αιτούνται εργασία.

 

Οι μορφές  συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης σε βάρος των παραπάνω προσώπων μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως:

 • στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής

υγιεινής και φροντίδας, που παρέχει ο εργοδότης,

 • στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και
 • κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

 

 1. Δήλωση μηδενικής ανοχής

Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

Δηλώνεται η μηδενική ανοχή της Διοίκησης σε συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στην εργασία, οι οποίες ορίζονται και αναλύονται παρακάτω.

 • ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη
 • ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης
 • ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

 

 1. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

 

 1. Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στην Μελέτη Εκτίμησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, έχουν αναλυθεί- αξιολογηθεί οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες  κινδύνου (άγχος, εκφοβισμός-παρενόχληση και βία). Στην ίδια μελέτη αναφέρονται  και οι ειδικές ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται συχνότερα σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους λόγω της φύσης της εργασίας τους ή χαρακτηριστικών τους (καθαρίστριες, νεοπροσληφθέντες).

 

 1. Μέτρα για την για την πρόληψη, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, και τον περιορισμό περιστατικών βίας και παρενόχλησης

Η εταιρεία προσπαθεί με προληπτικά μέτρα να μειώσει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, εξασφαλίζοντας τα παρακάτω:

Την  βιωσιμότητά της, το σταθερό εργασιακό περιβάλλον και την διατήρηση του προσωπικού.

Τη διαμόρφωση και συντήρηση καλών συνθηκών εργασίας.

Την διάκριση και την λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων,  τον επαρκή αριθμό του προσωπικού (διαχειρίσιμος  όγκος εργασιών που περιορίζει το φόρτο εργασίας σε ανεκτά επίπεδα), την επάρκεια της ικανότητας του εργαζομένου για τη συγκεκριμένη εργασία, την διάθεση  (και με το παραπάνω) των αναγκαίων πόρων για την ασφαλή και άνετη διεκπεραίωση των εργασιών, τον  επαρκή έλεγχο αλλά και τη διατήρηση της αυτονομίας των εργαζομένων, την ενθάρρυνση του ομαδικού πνεύματος και του ενδιαφέροντος.

 

Οι απαιτήσεις των καθηκόντων ταιριάζουν με  τις δεξιότητες, τα προσόντα ή την εμπειρία των εργαζομένων. Δεν ανατίθενται ασήμαντα καθήκοντα ή άσχετα με την περιγραφή της εργασίας τους.

Την αξιολόγηση των εργαζομένων με βάση την απόδοση  και τη συμπεριφορά τους σε ισότιμη βάση.

Τον έπαινο για την καλή δουλειά των εργαζομένων και των ομάδων.

Την καλή επικοινωνία μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου, ώστε οι διαφορές να επιλύονται, χωρίς να διογκώνονται.

Την πραγματοποίηση επιμορφωτικών  σεμιναρίων σχετικά  με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τη διαχείριση των συγκρούσεων στην εργασία, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης εντός του ωραρίου εργασίας.

Την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση συμπεριφορών βίας και της παρενόχλησης (ανάρτηση σε εμφανή θέση του εντύπου που περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταγγελία συμπεριφορών βίας και  παρενόχλησης  και τα στοιχεία επικοινωνίας με  αρμόδιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές). Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ορίστηκε να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους της εταιρείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, και τον περιορισμό περιστατικών βίας και παρενόχλησης η εταιρεία υιοθετεί την Πολιτική  για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία Στη παραπάνω Πολιτική αναφέρονται και οι  συνέπειες για τους εργαζόμενους που παρενοχλούν ή κάνουν διακρίσεις και η  λήψη μέτρων για την στήριξη των εργαζομένων που έχουν αντιμετωπίσει βίαιη συμπεριφορά.

 

 • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οπότε προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

Η παρούσα Πολιτική αναρτάται στο δικτυακό εταιρικό τόπο όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι.

Αναρτώνται στον χώρο εργασίας οι διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές (ΣΕΠΕ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας με την Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων).

Το πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος»), ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.

 

 1. Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

 

Κάθε πρόσωπο της παρ. 2 που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του κατά την παρ. 3, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του το περιστατικό ή η συμπεριφορά, έχει δικαίωμα, πέραν της δικαστικής προστασίας, προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τους ν. 3896/2010 (Α’ 207) και ν. 4443/2016 (Α’ 232), καθώς και υποβολής καταγγελίας εντός της επιχείρησης κατά την παρούσα πολιτική.

 

Κάθε πρόσωπο της παρ. 2 που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του

υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα κατά την παρ. 5, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Διευθυντή εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το πρόσωπο της παρ. 2 αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.

 

Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της κατά την παρ. 3 απαγόρευσης γεννά εκτός των άλλων αξίωση για πλήρη αποζημίωση του θιγόμενου προσώπου, η οποία καλύπτει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και την ηθική βλάβη.

 

 1. Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου»)

Αρμόδιος ή πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος»), για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους της εταιρείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ορίζεται  ο Υπεύθυνος Προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση του ως άνω προσώπου η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

 

 1. προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,

Ο Υπεύθυνος Προσωπικού συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους ένταξης ή επανένταξης ατόμων που υφίστανται διακρίσεις ή θυμάτων βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης ή εύλογων προσαρμογών της θέσης εργασίας. Ο αρμόδιος υπεύθυνος λαμβάνει γνώση των υποδείξεων του Υπεύθυνου Προσωπικού και ενεργεί με τρόπο που προστατεύει την απασχόληση των Θυμάτων.

 

 1. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

Ο Υπεύθυνος Προσωπικού απαιτείται να προωθήσει κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά περιέλθει σε αυτόν στον αρμόδιο Διευθυντή, ώστε από κοινού να την διερευνήσουν και να την διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα (προστασία των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων) με αμεροληψία,  και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια επιδεικνύοντας παράλληλα μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση.

 

Επίσης πρέπει να  παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές.

 

Αντίκειται κατάφωρα στις αρχές και αξίες της εταιρείας η επίδειξη εκδικητικής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εις βάρος του προσώπου εκείνου το οποίο καλόπιστα και στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής ανέφερε, κατά τη δική του αντίληψη, συμπεριφορά  βίας και παρενόχλησης.  Συνεργάτης της εταιρείας ο οποίος επιδεικνύει εκδικητική συμπεριφορά εναντίον προσώπου το οποίο ανέφερε καλόπιστα οιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά ενδέχεται να υποστεί διακοπή της συνεργασίας του με την εταιρεία.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρενόχληση η εταιρεία θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας.

 

 1. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα, πέραν της υποβολής καταγγελίας εντός της επιχείρησης, δικαστικής προστασίας, προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη (ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης).

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 • ΣΕΠΕ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΛ.1555
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΛ. 2131306600
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΗ SOS ΤΗΛ. 15900